Cách tính thuế nhà đất khi làm sổ đỏ

Căn cứ theo Khoản 9 Điều 3 Luật đất đai 2013 Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất là việc nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất xác định.

Vậy khi được nhà nước cấp giấy chứng nhận sử dụng đất người dân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật ( Khoản 3 Điều 170 Luật Đất đai 2013 về nghĩa vụ của người sử dụng đất ).Căn cứ  theo Khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai 2013 về các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm: tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất,…

Căn cứ tính tiền sử dụng đất ( Theo Khoản 1 Điều 108 Luật Đất đai về căn cứ , thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất): diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất ; mục đích sử dụng đất; giá đất theo quy định tại Điều 114 Luật này; trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thì giá đất là giá trúng đấu giá.Chính phủ quy định chi tiết việc thu tiền sử dụng đất , tiền thuê đất, tiền xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai, tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai ( Khoản 2 Điều 107 Luật đất đai 2013).

Người sử dụng đất khi có yêu cầu cấp sổ đỏ thì tùy thuộc vào từng trường hợp mà phải nộp những khoản tiền khác nhau như : Lệ Phí cấp giấy chứng nhận,lệ phí trước bạ = 0,5%* (giá đất tại bảng giá đất *diện tích) , tiền sủ dụng đất, với trường hợp làm sổ đỏ khi tách thửa, hợp thửa phải  nộp thêm phí đo đạc,…

Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất trong trường hợp từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương, từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại trong TH: tổ chức được giao đất không thông qua hình thức đấu giá, chuyển mục đich sử dụng đất,công nhận quyền sử dụng đất, hộ gia đình,..,và được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất trong trường hợp dưới 30 tỷ đối với các thành phố trực thuộc TW, dưới 10 tỷ đối với các tỉnh miền  núi, dưới 20 tỷ đối với cá tỉnh còn lại.Đồng thời mực thuế suất phải nộp khi nhận sổ đỏ sẽ được áp dụng theo Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp như sau: 0.03% với diện tích trong hạn mức, 0.07% với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0.15% với phần diện tích vượt quá 3 lần hạn mức(m2).

Schedule a meeting & download quote

0902 99 3899
Call Chat Zalo