Luật chia tài sản thừa kế bất động sản năm 2020

Khi một cá nhân qua đời, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc pháp luật, người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc( Điều 609 Bộ luật Dân sự 2015). Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý tài sản đó.Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau: (a) di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;(b) di sản thuộc về nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm (a) khoản này.

Nếu có di chúc thì phân chia tài sản theo nội dung của di chúc. Nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì phân chia tài sản theo pháp luật. Căn cứ theo Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 về người thừa kế theo pháp luật, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự thuộc các Điểm (a,b,c) .Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Căn cứ theo Điểm (đ) Khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013 Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật. Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc pháp luật. Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 186 của Luật này thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 điều 186 Luật này thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó.

Khi phân chia di sản theo di chúc, khoản1 Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015:Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi phân chia di sản theo pháp luật, Khoản 1 và 2 Điều 660 Bộ luật này: (1) Khi phân chia di sả ,nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những  người thừa kế khác được hưởng. (2) Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Schedule a meeting & download quote

0902 99 3899
Call Chat Zalo