Các loại thuế khi mua bán nhà đất

Khi mua bán nhà đất cần phải nộp những  loại thuế gì là câu hỏi của rất nhiều người và câu trả lời chính là khi mua bán nhà đất các bên mua bán cần thực hiện nghĩa vụ nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí thẩm định hồ sơ và phí công chứng.

Về thuế thu nhập cá nhân, cả hai bên bán và mua đều phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Căn cứ theo điểm (a) Khoản 4 Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau : Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = giá chuyển nhượng * thuế suất 2% ( trừ các trường hợp được miễn quy định tại khoản 1 điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Về lệ phí trước bạ, căn cứ theo Điều 3 Nghị định 45/2011/NĐ-CP tổ chức cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phia trước bạ quy định tại Điều2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trừ các TH quy đinh tại Điều 4 Nghị định này ). Mức thu lệ phí trước bạ căn cứ theo Khoản1 Điều7 Nghị định này nhà đất mức thu là 0.5%, căn cứ thông tư 34/2013/TT-BTC số tiền lệ phí trước bạ=giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ *mức thu theo tỷ lệ % ( trừ các TH được miễn tại Điều 9 NĐ này ).

Về phí thẩm định hồ sơ, căn cứ theo điểm l Khoản 1 Điều 5 Thông  tư 250/2016/TT-BTC phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với các đối tượng đăng ký, nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định , nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ các điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như : Điều kiện về hiện trạng sử dụng đất, điều kiện về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều kiện về sinh hoạt, sản xuất kinh doanh… ( Mức thu do HĐND từng tỉnh quy định­).

Về Phí công chứng, căn cứ theo điểm (d) Khoản4 Điều Thông tư số 257/2016/TT-BTC đối với các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản có giá quy định của cơ quan nhà nước  có thẩm quyền thì giá trị quyền sủ dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng được xác định theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng giao dịch đó, trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thỏa thuận thấp hơn mức hơn mức giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định tại thời điểm công chứng thì giá trị tính phí công chứng như sau : giá trị quyền sử dụng đất tính phí công chứng = diện tích đất ghi trong hợp đồng* giá đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Schedule a meeting & download quote

0902 99 3899
Call Chat Zalo